Ubytovacie zariadenie ŽU v Liptovskom Mikuláši

Vitajte na stránkach Ubytovacieho zariadenia Žilinskej univerzity
v Liptovskom Mikuláši


Ubytovanie na internáte
Študenti IAS EF Žilinskej univerzity v Liptovskom Mikuláši majú zabezpečené ubytovanie na Ubytovacom zariadení Žilinskej univerzity v Liptovskom Mikuláši.
Poplatok za ubytovaného študenta je 40 € / mesiac.
Formulár prihlášky na ubytovanie: formulár

Platba za ubytovanie: Platby za ubytovanie sa realizujú bezhotovostným stykom a to prevodom na účet, inú platbu systém neakceptuje!
Príkaz na úhradu musí obsahovať:
Číslo účtu: 7000 282 847 / 8180
Variabilný symbol:150002
Konšt.symbol0308
Špec. symbol:..............V poznámke je povinné uviesť meno, priezvisko a bydlisko ubytovaného.

Termíny úhrad za ubytovanie na akad.rok 2018/2019
Prvú platbu za 1/2 mesiaca september (20€) a mesiace október,november a december 2018 ( spolu 140€) je nutné uhradiť od 15.8.2018 do 31.8.2018
Ďalšie termíny úhrady za ubytovanie nasledovne:
za 1.,2. a 3. mesiac roku 2019 (spolu 120€) :úhrada platby len termíne od 5.1.2019 do 15.1.2019
za 4.,5. a 6. mesiac roku 2019 (spolu 120€): úhrada platby len termíne od 1.4.2019 do 15.4.2019
Platba za 1/2 mesiaca je možná len za mesiac september a jún.
Poznámka: V prípade, že študent platbu uhradí v inom termíne ako je vo vyššie uvedenom rozpise, platba za ubytovanie nebude
z technických dôvodov akceptovaná a pridelené ubytovanie bude študentovi bez písomného oznámenia zrušené a platba vrátená na bankový účet odosielateľa. Ubytovanie sa poskytne od 17.9.2018 do 30.6.2019 , ubytovať sa možno v deň zápisu to je 17.9.2018 od 08,00 hod. do 14,00 hod.

Pri ubytovaní študent uhradí v hotovosti podľa cenníka poplatok za vlastné elektrospotrebiče na zimný semester, jednorazový poplatok za pripojenie na internet 15€ na celý ak. rok a vratnú zálohu na elektronickú kartu 10€ a podpíše Zmluvu o ubytovaní. Energie za letný semester 2019 uhradí do konca februára 2019.

Ubytovanie: v 2-lôžkových izbách, k dispozícii kuchynka, miestnosť na pranie a študovňa. Posteľnú bielizeň a lôžkoviny poskytuje Ubytovacie zariadenie.

K vystaveniu ubytovacieho preukazu si študent prinesie fotografiu 3x3,5 cm.
Copyright © 2012 Internát Inštitútu Aurela Stodolu. Všetky práva vyhradené.