Ubytovacie zariadenie ŽU v Liptovskom Mikuláši

Prevádzkový poriadok

počítačovej siete internátu IAS EF Žilinskej univerzity (PSI)

Čl. 1 Základné pojmy
 1. Účastníkom počítačovej siete internátu (ďalej PSI) IAS EF sa rozumie každý, kto sa pripojil počítačom do tejto siete.
 2. Používateľom sa rozumie každý účastník siete, ktorý je oprávnený využívať služby PSI.
 3. Sieťou sa rozumie funkčne prepojená sústava prenosových systémov a v prípade potreby prepínacích a smerovacích zariadení ako aj iných prostriedkov, ktoré umožňujú prenos signálu prostredníctvom vedení, optickými, rádiovými, alebo inými elektromagnetickými prostriedkami, ako aj pridružených prostriedkov.
 4. Sieťou Internet sa rozumie medzinárodná verejná elektronická komunikačná sieť na prenos dát.
 5. Koncový bod siete je taký bod, do ktorého sa pripája koncové zariadenie, ktorým sa pre účely tohto predpisu rozumie technické zariadenie vo vlastníctve používateľa schopné využívať služby siete.
 6. Rádiovým zariadením sa rozumie zariadenie, ktoré pre prístup k sieti využíva bezdrôtové technológie.
 7. Pripojením sa rozumie prispôsobenie siete umožňujúce fyzické a logické pripojenie zariadenia za účelom využívania sieťových služieb.
 8. Službou, resp. sieťovou službou sa rozumie verejná elektronická komunikačná služba prístupu do siete a ďalšie služby s ňou súvisiace poskytované prostredníctvom siete alebo v súvislosti s ňou.
 9. Serverom sa rozumie počítač, ktorý poskytuje definované služby alebo prostriedky (zdroje) používateľom.
 10. Sieťovou aplikáciou je program (software), ktorý poskytuje používateľovi vopred definované služby súvisiace s chodom siete.
 11. Databáza používateľov siete PSI (ďalej len DPSI) je databáza uchovávajúca nevyhnutné údaje o používateľoch siete PSI.
 12. Správca je osoba poverená správou siete, jej časti, resp. služby, ktorá sa podľa svojich možností venuje, pokiaľ možno, bezproblémového chodu tejto siete, resp. služby.
Čl. 2 Organizačná štruktúra
 1. Za správu PSI na Ubytovacom zariadení IAS EF ŽU zodpovedá internetová komisia (ďalej IK) v zložení:
  1. poverený pedagogický pracovník IAS
  2. správca PSI
  3. správca serveru PSI
  4. správca internátu
 2. Predsedom IK je poverený pedagogický pracovník IAS.
 3. Správou PSI alebo jej časti je poverený príslušný správca.
 4. Zoznam členov IK je zverejnený na webovej stránke DP.
 5. Pre oficiálnu komunikáciu s IK slúži e-mailová korešpondencia.
Čl. 3 Správa sieťových služieb
 1. IK je oprávnená zaviesť dodatočné spôsoby ochrany siete, pokiaľ je to potrebné z dôvodu ochrany používateľa alebo siete.
 2. IK je oprávnená uskutočniť akékoľvek softwarové alebo hardwarové zmeny v sieti.
 3. IK je oprávnená spracúvať osobné údaje používateľa.
 4. IK nie je zodpovedná za výpadky, ktoré nastali mimo internátnej siete.
 5. IK nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené nefunkčnosťou siete, jej časti resp. niektorej služby.
 6. IK si vyhradzuje právo na zaslanie hromadnej elektronickej pošty používateľom siete IK.
 7. V odôvodnených prípadoch môže byť po schválení IK používateľovi udelená dočasná výnimka z prevádzkového poriadku.
 8. Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že IK môže viesť databázu používateľom uskutočnených operácii v rámci siete i mimo nej. Používateľ týmto dáva súhlas IK s meraním objemu prenášaných dát technickými prostriedkami IK, pripadne inými činnosťami obdobného charakteru výlučne za účelom súvisiacim s poskytovaním služby.
 9. IK je oprávnená dočasne pozastaviť alebo obmedziť poskytovanie služby bez toho, aby sa to považovalo za akékoľvek porušenie prevádzkového poriadku PSI v potrebnom rozsahu z dôvodu verejnej bezpečnosti alebo iného verejného záujmu, prípadov vyššej moci, rozhodnutia príslušného orgánu, pre výkon opráv a prác potrebných pre prevádzku, revízie, údržbu alebo zvýšenie kapacity siete alebo v snahe vyhnúť sa chybám v sieti. Dočasné pozastavenie alebo obmedzenie poskytovania služby podľa tohto odseku oznámi IK používateľovi pokiaľ možno vopred, inak v primeranej lehote, vhodným spôsobom a zároveň oznámi aj dôvod a predpokladanú dobu pozastavenia alebo obmedzenia poskytovania služby.
 10. IK nezodpovedá za škody a iné ujmy, ktoré vznikli používateľovi a súvisia s obsahom a bezpečnosťou prepravovaných správ. IK nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla odstránením správy elektronickej pošty, v ktorej príslušný software identifikoval vírus alebo ju označil za spam. IK nezodpovedá ani v prípade, ak software vyhodnotí správu elektro-nickej pošty nesprávne.
 11. IK nezodpovedá za škodu spôsobenú nevhodnosťou zariadenia pripojeného do PSI a nezodpovedá ani za jeho funkčnosť alebo prevádzku.
 12. IK nezodpovedá za žiadne škody spôsobené zneužitím používateľovho hesla. Používateľ je zodpovedný za akékoľvek neautorizované pripojenie sa do siete, ak svoje heslo nedostatočne utajoval alebo s ním nenakladal ako s dôvernou informáciou.
 13. IK nie je zodpovedná za škodu, ktorá vznikla v dôsledku vyššej moci.
 14. IK je povinná bez zbytočných prieťahov prideliť používateľom, ktorí si podajú oprávnenú žiadosť, prístupové práva k službe a zaistiť podľa svojich najlepších schopností čo najvyššiu kvalitu a bezpečnosť poskytovanej služby.
 15. IK nesmie zneužiť právomoc vyplývajúcu zo správy danej služby, ako aj informácie získané pri správe danej služby.
 16. IK môže pre pridelenú službu stanoviť ďalšie pravidlá pre využívanie príslušnej služby. Tieto predpisy sú po schválení IK záväzné ako pre správcu, tak aj pre používateľov.
 17. Všetky schválené predpisy sú k dispozícii na internetových stránkach PSI.
 18. IK má právo kontrolovať plnenie povinností používateľa.
Čl. 4 Prístupové práva a povinnosti
 1. PSI môže používať len používateľ PSI.
 2. Používateľ nesmie poskytnúť prístup do siete PSI osobe, ktorá nie je používateľom siete PSI, alebo svojou nečinnosťou pripustiť zneužitie siete PSI alebo akejkoľvek služby.
 3. Používateľom sa stáva študent po vyplnení registračného formulára na web stránke http://ilm.uniza.sk/registracia (požaduje sa MAC adresa počítača užívateľa, e-mail adresa bude použitá ako prístupové meno), podpise a odovzdaní poverenej osobe prehlásenie o oboznámení sa s prevádzkovým poriadkom PSI.
 4. Pravidlá PSI sú záväzné pre všetkých používateľov.
 5. Používateľ smie používať sieť len pre vzdelávacie, vedecké, výskumné, vývojové a umelecké účely, alebo úlohy súvisiace s činnosťou v študentských organizáciách a Žilinskej univerzity, ktoré nie sú v rozpore s pravidlami uvedenými v prevádzkovom poriadku PSI.
 6. Za správanie sa v sieti PSI, UTC-Net, SANETe a náväzne v INTERNETe nesie plnú zodpovednosť každý používateľ sám.
 7. Používateľ je povinný riadiť sa týmto prevádzkovým poriadkom siete PSI, všeobecnými pravidlami používania siete SANET a prevádzkovým poriadkom siete UTC-NET (Uni-verzitnej siete). Používateľ je povinný dodržiavať pravidlá iných sietí, ktoré prostredníc-tvom PSI používa. Ďalej musí dodržiavať všetky predpisy tomuto predpisu nadriadené.
 8. Používateľ pracuje v sieti PSI, UTC-Net, SANET a náväzne v INTERNET výlučne pod svojim používateľským kontom, ktoré je mu pridelené pri zriaďovaní konta. Používateľ sa zaväzuje so svojím prístupovým heslom nakladať ako s dôvernou informáciou a utajovať ho. Používateľ nesmie poskytnúť prístup ani pridelené používateľské konto a heslo k žiadnej sieťovej službe, ku ktorej mu bolo pridelené, ďalšej osobe. Používateľ plne zodpovedá za škody ku ktorým došlo v dôsledku zneužitia jeho konta pre nedbalú mani-puláciu s heslom tohto konta.
 9. Používateľ sa zaväzuje užívať službu výhradne pre svoju potrebu a nie je oprávnený k akémukoľvek inému využitiu služby bez predchádzajúceho písomného súhlasu IK. Používateľ nie je oprávnený najmä zdieľať službu s treťou osobou, umožniť bezplatné alebo komerčné užívanie služby tretej osobe. Používateľ ďalej nesmie vykonávať najmä nasle-dovné aktivity, lebo sú považované za obchodné aktivity:
  1. poskytovanie prístupu do siete tretím osobám prostredníctvom používateľovho pripojenia,
  2. Hosting accounts alebo routing cez sieť internet prostredníctvom siete vrátane "proxy" a šíriť informácie reklamného charakteru,
  3. využívať sieť na podnikanie a s nim spojené aktivity.
 10. Používateľ sa zaväzuje, že nebude šíriť nelegálny obsah, t.j. taký, ktorý nebol získaný alebo nie je používaný v súlade so zákonom (vrátane rešpektovania autorských práv) a licenčnými podmienkami a nebude ho vedome používať.
 11. Pri používaní služby je používateľ povinný riadnym spôsobom používať všetky technické prostriedky a zariadenia, najmä zariadenia PSI, brať ohľad na práva a oprávnené záujmy ostatných používateľov a dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a dobré mravy. V tejto súvislosti je zakázané najmä:
  1. úmyselne alebo z nedbanlivosti poškodiť sieť alebo jej časť,
  2. zasahovať do PSI, najmä pripájať iné zariadenia, než pre ktoré je koncový bod zriadený, prekladať koncový bod bez súhlasu IK,
  3. svojím konaním na sieti obmedzovať alebo obťažovať ostatných používateľov alebo využívať sieťové prostriedky pre takú činnosť, ktorá by ostatným používateľom škodila alebo bránila v riadnom používaní siete.
 12. Je zakázané akékoľvek rozširovanie siete, a to aj v rámci jednej izby, inými zariadeniami ako je hub, switch bez súhlasu IK.
 13. Používateľ má právo v prípade poruchy v súvislosti so sieťou oboznámiť príslušného správcu siete IK v úradných hodinách a žiadať nápravu, vznášať na IK otázky súvisiace s prevádzkou siete, pokiaľ sa nejedná o otázky bezpečnostného charakteru a byť informo-vaný o dôvodoch výpadku, alebo odstávky siete.
 14. Používateľ dáva IK súhlas s vykonaním prác súvisiacich s poskytovaním služby, najmä odstraňovaním porúch, opravou, úpravou, montážou, údržbou, nastavením, doplnením, zmenou, premiestnením, revíziou, meraním alebo demontážou zariadení PSI v priestoroch miesta inštalácie a je povinný umožniť plnenie všetkých povinností a práv IK, vrátane poskytnutia súčinnosti požadovanej zo strany IK.
 15. Používateľ berie na vedomie, že inštalácia, používanie, kontrola, údržba, opravy a odstránenie zariadení PSI môže viesť k výpadku poskytovania služby, prípadne viesť k strate dát na počítači. Používateľ je výlučne zodpovedný za zálohovanie dát na počítači a IK nenesie akúkoľvek zodpovednosť za to, či používateľ také zálohovanie dát vykonal, alebo nie. Používateľ je výlučne zodpovedný za uvedenie svojich údajov v sieti Internet a ich možné následné zneužitie. Ak v dôsledku uvedených činností IK vznikne používate-ľovi akákoľvek škoda, nie je IK za takúto škodu zodpovedný a nie je teda povinný takú-to škodu používateľovi ani čiastočne uhradiť.
 16. Používateľ nesie zodpovednosť za zabezpečenie počítača tak, aby bol chránený pred napadnutím škodlivým softwarom a aby nemohlo dôjsť k jeho šíreniu do iných častí siete napríklad prostredníctvom elektronickej pošty alebo akýmkoľvek iným spôsobom. Používateľ nesmie vedome rozširovať škodlivý software a spam akýmkoľvek spôsobom.
 17. Používateľ berie na vedomie, že komunikácia prostredníctvom siete internet nie je bezpečná a prenášané údaje môžu byť napadnuté alebo stratené. Používateľ berie na vedo-mie, že pri používaní služby alebo iných služieb on-line, existujú alebo môžu existovať určité aplikácie, prostredníctvom ktorých môžu tretie osoby získať neoprávnený prístup k počítaču. IK nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody vyplývajúce alebo inak sa vzťahujúce k takémuto prístupu tretích osôb do počítača alebo k akejkoľvek strate dát používateľa umiestnených na počítači ani za prípadné používanie takých aplikácií používateľom.
 18. Používateľ nesmie používať alebo šíriť softvér, ktorý môže spôsobiť poškodenie siete, počítača alebo akéhokoľvek sieťového zariadenia pripojeného do siete, alebo jeho dát.
 19. Používateľ nesmie zneužiť nedbanlivosť iného používateľa (napr. zabudnuté odhlásenie) k činnosti pod cudzou identitou, taktiež nesmie zneužívať PSI k získaniu neautorizova-ných prístupových práv k ľubovoľnej službe a vykonávať aktivity vedúce k získaniu prístupu k chráneným informáciám a dátam iných používateľov, ktoré sami neposkytujú.
 20. Používateľ nesmie vyvíjať akúkoľvek činnosť, ktorá by mohla viesť k trestnému stíhaniu.
 21. Používateľ nesmie používať iné MAC adresy než tie, ktoré nahlásil pri registrácii (s výnimkou ich zmeny na portálu http://ilm.uniza.sk/student) ani prevádzkovať akúkoľvek službu, ktorá by mohla narušiť chod PSI.
 22. Používateľ je povinný:
  1. pravidelne sledovať a riadiť sa oznámeniami uverejnenými na internetovej stránke DP EF a portálu internátu DP,
  2. nahradiť v plnom rozsahu škody, ktoré spôsobil svojím konaním na majetku pod správou PSI,
  3. zoznámiť sa so zásadami obsluhy sieťových služieb a operačných systémov, kto-rých znalosť je potrebná k užívaniu služieb,
  4. neodkladne príslušnému správcovi oznámiť ak akýmkoľvek spôsobom (vrátane hardwarovej alebo softwarovej chyby) získa privilegovaný stav alebo prístupové práva, ktoré mu nepatria,
  5. dodržiavať zásady slušného správania sa pri komunikácii s IK a pri akejkoľvek komunikácii na PSI,
  6. rešpektovať prípadné ďalšie pravidlá týkajúce sa konkrétnych služieb pri ich používaní.
Čl. 5 Postih za nedodržanie pravidiel
 1. Akékoľvek porušenie pravidiel uvedených v prevádzkovom poriadku PSI používateľom je považované za zneužívanie služby a IK je z tohto dôvodu, ako aj v z dôvodu iného zneužitia služby, oprávnený okamžite pozastaviť alebo obmedziť poskytovanie služby používateľovi, a to i bez predchádzajúceho upozornenia.
 2. Používateľ, ktorý tieto pravidlá poruší, bude potrestaný podľa závažnosti priestupku:
  1. dohovorom,
  2. obmedzením alebo zablokovaním prístupu k danej sieťovej službe na stanovenú dobu (minimálne týždeň, maximálne rok),
  3. doživotným obmedzením alebo zablokovaním prístupu k danej sieťovej službe,
  4. postihom za pomoci vyšších orgánov (Žilinská univerzita, SANET, polícia SR),
  5. v prípade porušenia zákona môže byť vyvodená trestnoprávna zodpovednosť.
 3. Používateľovi môže byť u niektorých porušení prevádzkového poriadku PSI, po vzájom-nej dohode medzi IK a daným používateľom udelený alternatívny trest v podobe činnosti prospešnej pre PSI, študentské organizácie alebo Žilinskú univerzitu. V prípade vykonania alternatívneho trestu mu môže byť pôvodný trest adekvátne znížený alebo odpustený.
 4. O výške trestu rozhodne IK. V prípade závažného, opakovaného alebo viacnásobného porušenia pravidiel rozhodne vedenie IAS.
 5. Proti rozhodnutiu IK je možné podať odvolanie vedeniu IAS. Toto odvolanie nemá od-kladný účinok.
 6. Potrestanie používateľa PSI nevylučuje ďalší postih vyplývajúci z porušenia akýchkoľ-vek iných predpisov, ak boli používateľom súčasne porušené.
Čl. 6 Spoločné a záverečné ustanovenia
 1. K dodržiavaniu zásad stanovených týmito pravidlami a nadväzných predpisov sa používateľ zaväzuje registráciou do siete.
 2. Tento predpis nadobúda účinnosť dňom schválenia IK a vedením IAS.

Schválené v Liptovskom Mikuláši dňa 4.9.2012

Copyright © 2012 Internát Inštitútu Aurela Stodolu. Všetky práva vyhradené.