Ubytovacie zariadenie ŽU v Liptovskom Mikuláši

Domáci poriadok

Ubytovacie zariadenie IAS EF ŽU pod Hájom,
Ul. Kpt. J. Nálepku 1390, Liptovský Mikuláš

Ubytovacie zariadenie IAS (UZ) Žilinskej univerzity je súčasťou akademickej pôdy. Rozsah akademických práv a slobôd, ich využívanie a nedotknuteľnosť akademickej pôdy upravuje § 4 zákona č. 131 / 2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.

Poslaním ubytovacieho zariadenia je poskytovať:
- ubytovanie a s tým spojené služby pre študentov a návštevy IAS EF ŽU v Liptovskom Mikuláši,
- krátkodobé ubytovanie a s tým spojené služby cudzím osobám i súkromným osobám, účastníkom podujatí cudzích organizácií.
Ubytovanie je poskytované na dvoj a trojposteľových izbách, výnimočne na požiadanie na jednoposteľových izbách so štandardným vybavením.
Technik UZ je priamo podriadený správcovi IAS.

Rada ubytovaných študentov (RUŠ)
Rada ubytovaných študentov (RUŠ) je orgánom študentskej samosprávy. RUŠ menuje správca IAS na návrh technika UZ a je tvorená tromi študentami ubytovanými na ubytovacom zariadení. Základným poslaním RUŠ je:
 1. zastupovať ubytovaných študentov vo vzťahu k vedeniu UZ a k vedeniu IAS
 2. ppredkladať návrhy ubytovaných študentov na skvalitnenie podmienok ubytovania,
 3. predkladať sťažností študentov a kontroly ich vybavovania,
 4. kontrolať dodržiavanie práv a povinností študentov stanovených Domácim poriadkom,
 5. riešenie priestupkov študentov.
Činnosť RUŠ sa riadi organizačným poriadkom RUŠ.

Vnútorný poriadok ubytovacieho zariadenia
V ubytovacom zariadení sa môžu zdržiavať len osoby, ktoré majú ubytovací preukaz a majú za ubytovanie zaplatené. Návštevy je možné prijímať v UZ v čase od 6,00 hod. do 22,00 hod. Za správanie návštevy v plnom rozsahu zodpovedá ubytovaný, ktorý návštevu prijal. Nočný pľud je v čase od 22,00 h do 6,00 h. V čase nočného pľudu sú zakázané cudzie návštevy a akákoľvek činnosť študentov, ktorá by rušila ostatných ubytovaných.

Vstup do ubytovacieho zariadenia majú:
1. Zamestnanci údržby ubytovacieho zariadenia za účelom odstránenia nahlásenia poruchy.
2. V prípade likvidácie havarijného stavu, ktorý by ohrozil zdravie osôb, alebo spôsobil škody na majetku UZ, alebo ubytovaných osôb môžu vstúpiť zamestnanci do ubytovacieho priestoru i bez predchádzajúceho nahlásenia závady. O vstupe sú ubytovaní dodatočne informovaní.
Zamestnanci ubytovacieho zariadenia poverení správcom IAS môžu vstúpiť do prenajatých izieb UZ v prípade:
- vykonávania kontroly poriadku a dodržiavania Domáceho poriadku v ubytovacom zariadení,
- dôvodného porušenia Domáceho poriadku.
Ubytované osoby sú povinné umožniť vstup kontrolnej skupiny do izby.
Orgány činné v trestnom konaní majú právo vstúpiť do ubytovacieho priestoru len v súlade s ustanoveniami zákona č. 131 /2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov a ustanoveniami Štatútu ŽU.

Práva a povinnosti ubytovaných študentov:
Ubytovaný študent má právo:
 1. na jedno ubytovacie miesto v pridelenej izbe,
 2. na základné vybavenie izby,
 3. pri ubytovaní sa v UZ na pridelenie čistého a uprataného ubytovacieho priestoru,
 4. na údržbu ubytovacieho priestoru a inventáru, ktorý sa v ňom nachádza, na pravidelné udržiavanie WC a kúpeľni a spoločných priestorov,
 5. používať v izbe povolené netepelné elektrické spotrebiče za poplatok podľa cenníka,
 6. na pravidelnú výmenu posteľnej bielizne, každých 21 dní (v odôvodnených prípadoch aj častejšie). Bielizeň na výmenu je povinný ubytovaný priniesť poskladanú a v dobrom stave,
 7. používať spoločné priestory,
 8. prijímať návštevy v súlade s Domácim poriadkom,
 9. predkladať návrhy a pripomienky k zlepšeniu života v UZ.
Ubytovaný študent je povinný:
- prihlásiť sa na ubytovanie prostredníctvom elektronického formulára na web stránke internátu,
- nasťahovať sa v stanovenom termíne a predložiť všetky potrebné doklady (OP, alebo pas) a fotografiu 3 x 4 cm,
- technikovi UZ nahlásiť všetky zistené nedostatky vo vybavení a stave zariadenia izby,
- udržiavať v pridelenej izbe čistotu a poriadok, pričom technik UZ je oprávnený robiť kontroly stavu izieb v súlade s týmto domácim poriadkom,
- dodržiavať bezpečnostné, protipožiarne a hygienické predpisy a nariadenia zverejnené v priestore UZ, najmä Zákon o ochrane nefajčiarov,
- vynášať tuhý odpad do pristavených kontajnerov podľa potreby a zabezpečiť jeho triedenie,
- pri vysťahovaní sa z UZ odovzdať vyčistenú izbu a inventár v takom stave, ako ho prevzal,
- vrátiť kľúče, ubytovací preukaz a uhradiť nedoplatky za ubytovanie, odhlásiť sa z evidencie UZ u technika UZ.
Ubytovaný študent je povinný riadiť sa ustanoveniami najmä toho domáceho poriadku, dodržiavať Poriadok požiarnej ochrany, Prevádzkový poriadok počitačovej siete, správať sa hospodárne, šetriť vodou a energiou, udržiavať poriadok a čistotu pridelenej izby. Pri odchode z izby uzavrieť okná, vypnúť elektrické spotrebiče a uzamknúť izbu.

Ukončenie ubytovania študentov
Ubytovanie študentov sa končí:
 1. uplynutím času určeného v rozhodnutí o poskytnutí ubytovania,
 2. odhlásením z ubytovania,
 3. nenastúpením ubytovania do 7 pracovných dní od určeného termínu nástupu bez oznámenia dôvodov,
 4. ukončením štúdia, prerušením štúdia, vylúčením zo štúdia, zanechaním štúdia alebo prestupom na inú vysokú školu, neuhradením poplatku za ubytovanie do jedného mesiaca od stanoveného termínu,
 5. zrušením ubytovania.
Ubytovanie môže zrušiť svojím rozhodnutím správca IAS na návrh technika UZ v prípade, že ubytovaný:
 1. porušil ustanovenie tohto Domáceho poriadku,
 2. bez závažných dôvodov nebýva v pridelenej izbe,
 3. nezaplatil poplatok za ubytovanie v stanovenom termíne.
V ubytovacom zariadení IAS EF ŽU v Liptovskom Mikuláši je zakázané:
 1. umožniť ub ytovanie osobám, ktoré nie sú prihlásené na ubytovanie,
 2. presťahovať sa do inej izby bez písomného súhlasu technika ubytovacieho zariadenia,
 3. poškodzovať a premiestňovať inventár izby a ostatný majetok ubytovacieho zariadenia,
 4. zasahovať do elektrickej, alebo vodnej inštalácie, rozvodov televízie a počítačovej siete, elektronickej, požiarnej signalizácie a hasiacej techniky,
 5. používať bez súhlasu technika ubytovacieho zariadenia elektrické spotrebiče, pre ktoré sa tento súhlas vyžaduje,
 6. prinášať do UZ a v izbe držať horľavé a iným spôsobom nebezpečné látky,
 7. chovať v UZ a vodiť do UZ zvieratá,
 8. rušiť ostatných ubytovaných a okolie UZ v čase nočného pokoja,
 9. robiť výtržnosti, vyhadzovať odpadky a iné predmety z okien,
 10. požívať a rozširovať drogy, omanné látky a jedy v priestoroch UZ,
 11. prinášať do priestorov UZ a požívať alkoholické nápoje,
 12. fajčiť na izbách a spoločných priestoroch (okrem vyznačených miest pre fajčiarov),
 13. vykonávať obchodnú a podnikateľskú činnosť v priestoroch UZ.
Disciplinárne postihy
V prípade priestupku proti Domácemu poriadku sa voči ubytovanému uplatní podľa závažnosti priestupku disciplinárny postih:
 1. pokarhanie,
 2. peňažná pokuta (úhradu možno nahradiť dobrovoľnou činnosťou v prospech UZ zodpovedajúcej výške pokuty),
 3. podmienečné zrušenie ubytovania,
 4. zrušenie ubytovania.
V prípade priestupkov, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia tohto domáceho poriadku stanoví technik UZ a RUŠ výšku a druh postihu.

Sadzobník pokút za disciplinárne priestupky:
Omeškanie termínu splatnosti ubytovného za každý započatý deň 0,3 €
Strata kľúča od izby 8,- €
Porušenie protipožiarnych a bezpečnostných predpisov 10,- €
Presťahovanie sa do inej izby bez súhlasu technika UZ 8,- €
Umožnenie ubytovania na izbe neprihlásenej osobe 10,- €
Neudržiavanie čistoty a poriadku v pridelenej izbe 3,- €
Rušenie nočného pokoja 3,- €
Privedenie a chovanie zvieraťa 10,- €
Vyhadzovanie odpadkov a iných predmetov z okna 8,-€
Porušenie pravidiel užívania spoločných priestorov 3,-€
Nevrátenie kľúča od spoločných priestorov za započatý deň 2,-€
Používanie neprihlásených elektrických spotrebičov 10,-€
Zasahovanie do elektrickej, vodovodnej inštalácie, EPS,
telefónnych a internetových rozvodov, rozhlasových rozvodov a
hasiacich prístrojov
8,-€
Úmyselné poškodenie majetku UZ 20% škody

Ing. Daniela Brunová
Správkyňa Inštitútu Aurela Stodolu EF ŽU v Liptovskom Mikuláši

Copyright © 2012 Internát Inštitútu Aurela Stodolu. Všetky práva vyhradené.